หน้าหลัก

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

หน่วยงานภายใน

22

หน่วยงานภายนอก

20

รวมทั้งหมด

42

เพื่อนำเสนอผลงาน

34

เพื่อเข้าร่วมงาน

8

ภาคบรรยาย

23

ภาคโปสเตอร์

11

อาจารย์/เจ้าหน้าที่

28

นิสิต/นักศึกษา ตรี

3

นิสิต/นักศึกษา โท-เอก

10

บุคคลทั่วไป

1

กำหนดการส่งผลงาน

wdt_ID ที่ รายการ วันที่

โปรดตรวจสอบห้องนำเสนอของท่าน

และกรุณาเข้าระบบห้องประชุมออนไลน์ก่อนเวลาเพื่อเตรียมความพร้อม

เวลาการนำเสนอผลงานละ 15 นาที

แบ่งเป็นการนำเสนอ 10 นาที และซักถาม 5 นาที

ไฟล์นำเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 ขึ้นไป

โดยใช้รูปแบบตัวอักษรมาตรฐาน TH Sarabun

ท่านจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

สามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนู"ข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน"

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 52 หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

ประกาศ!

  • Proceeding  ฉบับสมบูรณ์ 
  • เกียรติบัตร / โปสเตอร์
  • คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลด
  • ติดต่อสอบถาม/ส่งข้อมูลได้ที่ sirimato@gmail.com เท่านั้น